เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

รายวิชาภาษาไทย :เป้าหมายของการเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง

1. เพื่อใช้ภาษาในการรับรู้และสื่อความต้องการ

2. เพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ให้ความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ

Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยครูปของประโยค ส่วนให้ผู้อื่นฟังได้ พร้อมทั้งแต่งรูประโยค และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถเขียนเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome


๑๑-๑๕
ก.ค. 59
โจทย์ :
-วรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
คำถาม : 
- ถ้านักเรียนเป็นตัวละครในเรื่องนักเรียนจะตั้งชื่อปราสาทว่าอะไร เพราะอะไร
- นักเรียนรู้หรือไม่ว่าประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารมีประโยคอะไรบ้างและแต่ละประโยคใช้อย่างไร
หลักภาษา
-รูปประโยค  ประโยคปฏิเสธ
ประโยคคำถาม  ประโยคบอกเล่า
ประโยคขอร้อง   ประโยคแสดงความต้องการ
เครื่องมือคิด
Blackboard Share  
ถ่ายทอดหรือนำเสนอความคิดของตนเองในรูปแบบการเขียน
- Show and Share 
นำเสนอผลงานของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า
-Brainstorms 
การช่วยกันคิดระดมสมอง

สื่อ และแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน - ห้องสมุด
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
วันอังคาร
ชง :-ครูแนะนำวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
เชื่อม :-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
วันพุธ
เชื่อม : -ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้จากที่ใด และนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจจากเรื่องและเขียนแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษ
-สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น
ใช้ : -เขียนสรุปเรื่องราวที่ได้อ่าน

วันพฤหัสบดี
ชง :-ครูเปิดเพลงและนักเรียนเล่นเกม “ ถามมาตอบไป” (พูดประโยคต่าง)
เชื่อม : - นักเรียนศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-นำข้อมูลที่หามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียน
-- นักเรียนศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-นำข้อมูลที่หามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียน
ใช้ : -นักเรียนจับกลุ่มหารูปประโยคต่างที่อยู่ในวรรณกรรมที่อ่านและนำมาแต่งละครสั้น
วันศุกร์
เชื่อม : -นำเสนอผลงาน ( การแต่งบทละครสั้น )
ใช้ : -สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งสัปดาห์ในรูปแบบ mind mapping

ภาระงาน
-อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-เล่นเกม “ ถามมาตอบไป”
-หาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-ค้นหาคำศัพท์จากวรรณกรรม
-การทำ mind mapping สรุปองค์ความรู้
การแต่งละครสั้น
 -นำเสนอผลงาน
-สรุปองค์ความรู้

ชิ้นงาน
-เขียนสรุปเรื่องที่อ่าน
-ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
- mind mapping สรุปองค์ความรู้
 -ละครสั้น
- mind mapping  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างรูปประโยค พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้าและนำมาแต่งละครอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ
-ทักษะชีวิต
สามารถนำวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองได้
-ทักการสื่อสาร
สามารถอธิบาย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
รับฟังความคิดเห็นจากผิอื่น และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
มีความความคิดที่แปลกใหม่ สรรค์ชิ้นงานหลายรูปแบบ
คุณลักษณะ
เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ
–มีความคิดสร้างสรรค์


ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์พี่ๆ ป.4 เรียนหลักภาษาในเรื่องของชนิดของประโยคโดยรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการระดมความคิดร่วมกันภายในห้องเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยช่วยกันจัดหมวดหมู่ของประโยคที่อยู่ในบัตรคำ เห็นความตั้งใจ มีการถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน กิจกรรมนี่ใช้ระยะเวลานานพอสมควร จนกระทั่งได้คำตอบที่ตรงกันคือชนิดของประโยค และทำชิ้นงานเป็นกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนชิดของประโยคต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเห็นความร่วมมือ ความตั้งใจของพี่ทุกคน

    ตอบลบ