เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

รายวิชาภาษาไทย :เป้าหมายของการเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง

1. เพื่อใช้ภาษาในการรับรู้และสื่อความต้องการ

2. เพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ให้ความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ

Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็น
กับเรื่องที่อ่านได้ รู้และเข้าใจแล้วสามารถอธิบายความหมายของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยในรูปแบบต่างๆ สามารถวาดภาพประกอบสำนวนสุภาษิตและเชื่อมโยง
เข้ากับวรรณกรรมที่อ่านอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome๑๓-๑๗ มิ.ย. 59
โจทย์ :
 -วรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ของบางอย่างแตกง่ายจัง
คำถาม : 
- มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดบ้างที่ทำให้นักเรียนต้องร้องไห้เสียใจ และนักเรียนมีวิธีแก้ไขอย่างไร
-คำอุทาน คำบุพบทเป็นอย่างไร ลองยกตัวอย่างของทั้งสองคำที่เรามักใช้ในชีวิตประจำวัน
หลักภาษา
คำอุทาน คำบุพบท

เครื่องมือคิด
Blackboard Share  
ถ่ายทอดหรือนำเสนอความคิดของตนเองในรูปแบบการเขียน
- Show and Share 
นำเสนอผลงานของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า
-Brainstorms 
การช่วยกันคิดระดมสมอง

สื่อ และแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน  ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ของบางอย่างแตกง่ายจัง
วันอังคาร
ชง :-ครูแนะนำวรรณกรรม และให้นักเรียนคาดเดาเรื่อง
- นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่องวรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ของบางอย่างแตกง่ายจัง
วันพุธ

ชง :-ครูทบทวนเรื่องการอ่านวรรณกรรมที่ได้อ่านจากวันที่ผ่านมา
เชื่อม :
 -ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้จากที่ใด และนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจจากเรื่องและเขียนแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษ
ใช้ : -นักเรียนเขียนสรุปโครงเรื่องที่อ่าน

วันพฤหัสบดี
ชง :- ครูสนทนากับนักเรียนโดยใช้คำอุทาน และถามนักเรียนว่าคำที่คุณครูพูดคือคำอะไร และมีคำไหนบ้างที่นักเรียนรู้จัก
-อุ้ยตายแล้ว วันนี้พี่ ป. 4 น่ารักกันทุกคนเลย
-ตายแล้วคุณครูลืมของไว้ในรถ
-ว้าย นั้นตัวอะไรคะ
-ครูมีประโยคมาให้นักเรียนอ่านพร้อมกับ ขีดเส้นคำที่เป็นคำบุพบท และถามนักเรียนว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างจากคำเหล่านี้
เชื่อม : -นักเรียนร่วมกันแลกเปลี้ยนความรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
-นักเรียนศึกษาหาข้อมูลเรื่องคำอุทานและคำบุพบทจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมกับจดบันทึกข้อมูล
ใช้ : -นำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้า
-นำเรียนทำสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมในรูปแบบ mind mapping
วันศุกร์
ชง :  -เล่นเกมโดมิโน่ต่อคำ
-ครูมีกระดาษให้นักเรียนคนละสามแผ่นเล็ก แต่ละแผ่นจะแบ่งออกเป็นสองด้าน
-ตรงกลางวงกลมนั้นจะมีตัวแม่โดมิโน่ซึ่งฝั่งหนึ่งจะเขียนว่าคำอุทาน อีกฝั่งจะเขียนคำว่าบุพบท
-ให้นักเรียนโยนลูกเต๋า และถ้าลูกเต๋าหงายคำว่าอุทาน บุพบทก็ให้คิดและเขียนคำชิดนั้นลงในกระดาษแล้วนำไปต่อที่ตัวแม่
-ถ้านักเรียนคนใดคิดช้าหรือคิดไม่ทันก็จะข้ามไปยังคนถัดไป
-ใครที่หมดกระดาษก่อนเป็นผู้ชนะ
ใช้ :-นักเรียนช่วยกันตกแต่งโดมิโน่
-นักเรียนสรุปองความรู้โดยการทำการ์ตูนช่อง
-นำเสนอผลงาน
ภาระงาน
-การแสดงความคิดเห็น
-การหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้พร้อมจดบันทึกและนำเสนอ
-ค้นหาคำศัพท์จากวรรณกรรมที่อ่าน
-การทำ mind mapping
-การเล่นเกมโดมิโน่ต่อคำ และตกแต่งให้สวยงาม
-ทำการ์ตูนช่องสรุปองค์ความรู้
-นำเสนอผลงานของตนเอง
ชิ้นงาน
-ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า
- mind mapping สรุปองค์วามรู้
-ตกแต่งโดมิโน่ต่อคำ
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ การ์ตูนช่อง
ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างคำอุทานและคำบุพบท เชื่อมโยงเข้ากับวรรณกรรมที่อ่าน รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ
-ทักษะชีวิต
สามารถนำวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองได้
-ทักการสื่อสาร
สามารถอธิบาย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
รับฟังความคิดเห็นจากผิอื่น และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
มีความความคิดที่แปลกใหม่ สรรค์ชิ้นงานหลายรูปแบบ
คุณลักษณะ
เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ
–มีความคิดสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอนสัปดาห์ที่ 5
    ในสัปดาห์ที่ 5 ของพี่ ป.4 จะเป็นการอ่านวรรณกรรมเรื่องของบางอย่างแตกง่ายจังซึ่งพี่ๆก็ได้อ่านและสรุปกันเป็นการ์ตูนช่องในการอ่านวรรณกรรมนี้ทำให้ครูสามารถประเมินนักเรียนได้หลายคน ทำให้รู้ว่ามีเด็กบางคนที่อ่านได้แต่ไม่สามรถที่จะสรุปใจความสำคัญของเรื่องหรือสรุปแก่นเรื่องได้ ซึ่งบางคนก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้หรืออ่านไม่ค่อยคล่อง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ครูต้องพัฒนาความสามารถของเด็กกลุ่มนี้ต่อไป ซึ่งก็มีการพูคุยร่วมกับผู้ปกครองของเด็กและตัวเด็กเองก็พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กที่พร้อมจะเรียนรู้ต่อไป
    ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนหลักภาษาสัปดาห์นี้จะสอนเรื่องคำอุทานและคำบุพบทแต่เนื่องด้วนสถานการณ์และด้วยเวลาไม่อำนวยและมีกิจกรรมเยอะสัปดาห์นี้จึงได้เพียงเรื่องคำอุทานส่วนคำบุพบทก็จะสอนในสัปดาห์ต่อไป สำหรับผลงานที่เด็กสร้างสรรค์จะเป็นการนำคำอุทานไปแต่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของพี่ๆ ซึ่งพี่ๆ ป.4 ก็นำเสนอเรื่องราวได้ค่อนข้างประทับใจน่าชื่นชม ทำให้ได้เห็นมุมน่ารักของพี่ๆหลายๆคนที่ในห้องเรียนหรือเวลาเรียนอาจจะไม่สนใจแต่การนำเสนอผลงานนั้นค่อนข้างน่าประทัปใจ

    ตอบลบ