เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

รายวิชาภาษาไทย :เป้าหมายของการเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง

1. เพื่อใช้ภาษาในการรับรู้และสื่อความต้องการ

2. เพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ให้ความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ

Week10

เป้าหมายรายสัปดาห์
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ รู้และเข้าใจแล้วสามารถอธิบายความหมายของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยในรูปแบบต่างๆ สามารถวาดภาพประกอบสำนวนสุภาษิตและเชื่อมโยงเข้ากับวรรณกรรมที่อ่านอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome


๑๐
๑๘-๒๒ ก.ค. 59

โจทย์ :
-อ่านวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน พ่อไปโรงเรียน
คำถาม : 
-ถ้าให้เปรียบพ่อเป็นสิ่งต่าง นักเรียนจะเปรียบพ่อเป็นอะไร เพราะเหตุใด
-สำนวนสุภาษิตเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร
หลักภาษา
-สำนวนสุภาษิตคำพังเพย

เครื่องมือคิด
Blackboard Share  
ถ่ายทอดหรือนำเสนอความคิดของตนเองในรูปแบบการเขียน
- Show and Share 
นำเสนอผลงานของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า
-Brainstorms 
การช่วยกันคิดระดมสมอง

สื่อ และแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
บัตรคำ
-ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
วันอังคาร
ชง :-ครูแนะนำวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน พ่อไปโรงเรียน
เชื่อม :-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน พ่อไปโรงเรียน

วันพุธ
เชื่อม : -ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้จากที่ใด และนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจจากเรื่องและเขียนแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษ
-สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น
ใช้ : -ครูใช้คำถาม ถ้าให้เปรียบพ่อเป็นสิ่งต่าง นักเรียนจะเปรียบพ่อเป็นอะไร เพราะเหตุใด ครูให้นักเรียนเขียนบรรยายและตกแต่งให้ส่วยงาม

วันพฤหัสบดี
ชง :-ครูนำนิทานสุภาษิตมาให้นักเรียนฟัง
-ครูให้นักเรียนถอดรหัสพยัญชนะ ( สำนวนสุภาษิตไทย)
เชื่อม : -ครูถามคำถามว่าสิ่งที่ครูนำมาให้อ่านเรียนว่าอะไร และนักเรียนเคยได้ยินจากที่มาลองยกตัวอย่าง
-นำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันวันศุกร์
ชง :-ครูทบทวนวรรณกรรมที่เรียน และทบทวนเรื่องสำนวนสุภาษิต คำพังเพย
ใช้ :-นักเรียนจับสลากเลือกหมวดอักษรคนละ10 สำนวนเพื่อทำเป็นสมุดเล่มเล็กสำนวนสุภาษิตไทย
-นำเสนอผลงาน
 -สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งสัปดาห์ในรูปแบบ Flow chart
ภาระงาน
-อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-เล่นเกมถอดรหัสคำ
-ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-สรุปองค์ความรู้
ชิ้นงาน
-เขียนสรุปเรื่องที่อ่าน
-ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-สมุดสุภาษิตเล่มเล็ก
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Flow chart


ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างสำนวนสุภาษิตคำพังเพย รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

ทักษะ
-ทักษะชีวิต
สามารถนำวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองได้
-ทักการสื่อสาร
สามารถอธิบาย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
รับฟังความคิดเห็นจากผิอื่น และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
มีความความคิดที่แปลกใหม่ สรรค์ชิ้นงานหลายรูปแบบ
คุณลักษณะ
เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ
–มีความคิดสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่10 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนบวกกับเป็นวันหยุดราชการในช่วงเข้าพรรษสองวันที่เหลือของสัปดาห์นี้จึงเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาตลอดทั้ง 9 สัปดาห์ซึ่งก็ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้เรียนผ่านมา ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้เดิมไปด้วย จากนั้นมีการสรุปองค์ความรู้เป็นชิ้นงานในรูปแบบของ Mind Mapping

    ตอบลบ