เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

รายวิชาภาษาไทย :เป้าหมายของการเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง

1. เพื่อใช้ภาษาในการรับรู้และสื่อความต้องการ

2. เพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ให้ความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ

Week6

เป้าหมายรายสัปดาห์
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับคำที่มีตัวการันต์และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมถึงการนำคำบุพบทและคำอุทานมาแต่งเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome


๒๐-๒๔ มิ.ย. 59

โจทย์ :
-วรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน คนโง่เพื่อนผม

คำถาม : 
โง่คืออะไร แล้วถ้าไม่อยากโง่ต้องทำอย่างไร คนโง่ต้องเป็นคนไม่ดีทุกคนหรือไม่
-ทำไมถึงต้องมีตัวการันต์ ตัวการันต์ทำหน้าที่อะไร
หลักภาษา
-คำที่มีตัวการันต์

เครื่องมือคิด
Blackboard Share  
ถ่ายทอดหรือนำเสนอความคิดของตนเองในรูปแบบการเขียน
- Show and Share 
นำเสนอผลงานของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า
-Brainstorms 
การช่วยกันคิดระดมสมอง

สื่อ และแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- ห้องสมุด
-บทความ
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน คนโง่เพื่อนผม
วันอังคาร
ชง :-ครูแนะนำวรรณกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น
เชื่อม :
-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน คนโง่เพื่อนผม
วันพุธ

เชื่อม : -ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้จากที่ใด และนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจจากเรื่องและเขียนแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษ
ใช้ : -เขียนโครงเรื่องของวรรณกรรมที่ได้อ่าน

วันพฤหัสบดี

ชง :ครูมีบัตรภาพพยัญชนะมาให้นักเรียนถอดรหัส (คำที่มีตัวการันต์)
เชื่อม : 
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนเห็นอะไรจากคำเหล่านี้
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
ใช้ : -นักเรียนนำคำเหล่านั้นมาแต่งเรื่องตามจินตนากา

วันศุกร์
ชง :  -ครูให้นักเรียนเล่นเกมคิดเร็ว (คิดคำที่มีตัวการันต์)

เชื่อม : -นักเรียนแบ่งกลุ่มและหาคำที่มีตัวการันต์จากวรรณกรรมและบทความ
ใช้ : นำคำเรานั้นมาแต่งเป็นเรื่องตามจินตนาการ
-นำเสนอผลงาน
-สรุปองค์ความรู้ในรูปแบบ mind mapping


ภาระงาน
-อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-การเขียนโครงเรื่อง
-การหาคำที่มีตัวการันต์ในวรรณกรรมและบทความ
-การแต่งเรื่องตามจินตนาการ
-สรุปองค์ความรู้ mind mapping

ชิ้นงาน
-เขียนโครงเรื่องที่อ่าน
-นำคำที่มีตัวการันต์ไปแต่งเรื่องตามจินตนาการ
-นำเสนอผลงาน
- mind mapping สิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายของตัวการันต์ และสามารถไปแต่งเป็นเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ
-ทักษะชีวิต
สามารถนำวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองได้
-ทักการสื่อสาร
สามารถอธิบาย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
รับฟังความคิดเห็นจากผิอื่น และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
มีความความคิดที่แปลกใหม่ สรรค์ชิ้นงานหลายรูปแบบ
คุณลักษณะ
เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ
–มีความคิดสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์พี่ๆไดเรียนหลักภาษาในเรื่องของคำที่มีตัวการันต์และคำบุพบทสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในส่วนของตัวการันต์พี่ๆคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เคยในบ่อยๆในชีวิตประจำวันและพี่สามารถรู้และอธิบายได้ว่าคำที่มีตัวการันต์กำกับบจะไม่ออกเสียงซึ่งก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในห้องเรียน แต่คำที่ไม่ค่อยได้ใช่ก็จะไม่รู้จักและเขียนผิดหรือลึมเขียนตัวการันต์ เช่นคำว่า เหตุการ ภาพยน ครูก็มีการเขียนตามคำบอกด้วยการนำคำที่มีตัวการันต์มาเขียนเพื่อเพิ่มคำศัพท์ให้กับพี่ๆ ป.4 และในส่วนของคำบุพบทก็จะเป็นการให้พี่ๆได้ศึกษาหาความรู้ หาความหมายของคำบุพบทด้วยตนเองและนำมาแต่งประโยค และแต่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของพี่ๆเอง ซึ่งพี่ๆก็ได้ตั้งใจทำงานครูเห็นความตั้งใจของพี่ๆทุกคน

    ตอบลบ