เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

รายวิชาภาษาไทย :เป้าหมายของการเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง

1. เพื่อใช้ภาษาในการรับรู้และสื่อความต้องการ

2. เพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ให้ความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยค ส่วนประกอบของประโยค ให้ผู้อื่นฟังได้ พร้อมทั้งแต่งรูประโยค และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถเขียนเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome
๔-๘ ก.ค. 59
โจทย์ :
-วรรณกรรมเรื่องอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน  เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
คำถาม : 
การรักษาสัญญาสำคัญไหม แล้วถ้าเราสัญญาแล้วไม่รักษาสัญญาผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร แล้วนักเรียนจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
-ประโยคมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
หลักภาษา
-ประโยค
-ส่วนประกอบของประโยค 
เครื่องมือคิด
Blackboard Share  
ถ่ายทอดหรือนำเสนอความคิดของตนเองในรูปแบบการเขียน
- Show and Share 
นำเสนอผลงานของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า
-Brainstorms 
การช่วยกันคิดระดมสมอง

สื่อ และแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
บัตรคำ
-ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
วันอังคาร
ชง :-ครูแนะนำวรรณกรรมและให้นักเรียนคาดเดาเรื่อง
เชื่อม :
- ครูตั้งคำถาม “การรักษาสัญญาสำคัญไหม แล้วถ้าเราสัญญาแล้วไม่รักษาสัญญาผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร แล้วนักเรียนจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่องอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน นางฟ้าสีเขียว
วันพุธ

เชื่อม : -ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้จากที่ใด และนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจจากเรื่องและเขียนแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษ
-สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น
ใช้ : -เขียนสรุปโครงเรื่องวรรณกรรมที่อ่านวันพฤหัสบดี
ชง :-ครูมีประโยคที่แบ่งส่วนประกอบของประโยคมาให้นักเรียนสังเกต “ เห็นอะไร ”
- ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนทุกคนในห้อง
เชื่อม : -นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ หรือรวมคำเหล่านั้นให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์
-นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวจากแหล่งเรียนรู้กับประโยคและช่วยกันแยกส่วนประกอบของประโยคในกลุ่มของตนเอง
 -แต่ละกลุ่มค้นคว้าประโยคจากวรรณกรรมมาให้ได้มากที่สุด
-นำเสนอผลงาน

วันศุกร์
ชง :  -ครูทบทวนวรรณกรรมที่เรียน และทบทวนเรื่องประโยค ส่วนประกอบของประโยค
ใช้ : นำประโยคเหล่านั้นมาแยกส่วนประกอบให้ชัดเจนโดยทำเป็นสมุดเล่มเล็ก
-นำเสนอผลงานกลุ่ม
-สรุปเป็นองค์ความรู้ (mind mapping )

ภาระงาน
- อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน
-การเขียนผังโครงเรื่อง
การทำกิจกรรมกลุ่ม
-การศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-การค้นหาคำศัพท์และทำสมุดเล็มเล็ก
นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำ และสิ่งที่ได้เรียนรู้(mind mapping )
ชิ้นงาน
-แผน ผังโครงเรื่อง
-สมุดเล็มเล็กเรื่องประโยค
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ mind mapping
ความรู้
เข้าใจสามารถอ่านวรรณกรรม และสามารถอธิบายความหมายและแยกส่วนประกอบของประโยคได้  ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะ
-ทักษะชีวิต
สามารถนำวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองได้
-ทักการสื่อสาร
สามารถอธิบาย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
รับฟังความคิดเห็นจากผิอื่น และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
มีความความคิดที่แปลกใหม่ สรรค์ชิ้นงานหลายรูปแบบ
คุณลักษณะ
เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ
–มีความคิดสร้างสรรค์


ภาพกิจกรรมการเรียนรู้1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 8
    สัปดาห์นี้พี่ๆได้เรียนรู้หลักภาษาเรื่องของส่วนประกอบของประโยค ซึ่งพี่ๆ ป.4 ได้แยกส่วนประกอบของประโยค ประทาน กริยา กรรม ส่วนขยายประทาน ส่วนขยายกรรม ส่วนขยายกริยา และแต่งประโยคที่มีส่วนประกอบของประโยค พี่ส่วนใหญ่เข้าใจและสามารถแยกส่วนประกอบของประโยค รวมถึงแต่งประโยคโดยมีส่วนประกอบของประโยคได้ แต่ก็มีพี่บางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ ครูก็มีการสอนนอกรอบเพื่อที่จะได้ตามเพื่อนได้ทัน
    สิ่งที่ได้เรียนรู้
    สัปดาห์นี้มีกิจกรรมที่ต้องทำคือกิจกรรม จิตศึกษาและBody Scan ที่ต้องทำในช่วงวันที่ไม่มีแขกซึ่งก็เป็นการเรียนรู้ที่ได้กระตุ้นความคิด ได้ฝึกคิดหากิจกรรมที่แปลกใหม่มาใช้ และพัฒนาตนต่อไป

    ตอบลบ