เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

รายวิชาภาษาไทย :เป้าหมายของการเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง

1. เพื่อใช้ภาษาในการรับรู้และสื่อความต้องการ

2. เพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ให้ความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ

Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับคำพ้องรูปพ้องเสียงและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมถึงการนำคำบุพบทและคำอุทานมาแต่งเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome


๒๗ - ๑
ก.ค. 59

โจทย์ :
-วรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน เพื่อนผมอีกหลายอย่าง
คำถาม : 
-ถ้าพูดถึงเพื่อนนักเรียนนึกถึงใคร
- คำพ้องมีลักษณะอย่างไร มีสิ่งใดที่เหมือนและแตกต่างกันบ้าง
หลักภาษา
-คำพ้อง (พ้องรูป พ้องเสียง)

เครื่องมือคิด
- Blackboard Share 
- Show and Share 
-Brainstorms

สื่อ และแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- ห้องสมุด
-อินเทอร์เน็ต
-บัตรคำพ้อง
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน อนาคต
วันอังคาร
ชง :-ครูแนะนำวรรณกรรมที่อ่าน
เชื่อม :-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน เพื่อนผมอีกหลายอย่าง

วันพุธ
เชื่อม : -ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟัง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ : นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนเคยพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้จากที่ใด และนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจจากเรื่องและเขียนแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษ
-สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น
ใช้ : -เขียนโครงเรื่องของวรรณกรรมที่อ่านที่ได้อ่าน

วันพฤหัสบดี

ชง :-ครูมีตัวอย่างคำพ้องรูปพ้องเสียงมาให้นักเรียนสังเกต และร่วมแสดงความคิดเห็น “ เห็นอะไรจากคำเหล่านี้”
เชื่อม : - ครูมีบัตรคำพ้องมาให้นักเรียนทุกคน และให้นักเรียนมองหาคำที่คล้ายกันและจับคู่กัน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนเห็นอะไรจากคำของเพื่อนในกลุ่มของตนเอง และช่วยกันค้นข้อมูลและแยกส่วนประกอบของประโยค
ใช้ : -นักเรียนหาศึกษาหาข้อมูลและหาคำพ้องในวรรณกรรมมานำทำเป็นสมุดภาพคำพ้อง


วันศุกร์
ชง :  -ครูทบทวนเรื่อง “ ตัวการันต์ ” และติดตามความคืบหน้าของการทำสมุดภาพคำพ้อง
เชื่อม : -นักเรียนร่วมกันสรุปองความรู้และการำกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ศึกษาตั้งแต่วันจันทร์ท่านมา
ใช้ : -นักเรียนแต่ละคู่นำคำพ้องมาแต่งแต่งประโยคในรูปแบบการ์ตูนช่อง
 -นำเสนอผลงาน
ภาระงาน
-อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-การเขียนโครงเรื่อง
-การค้นหาข้อมูลและหาคำศัพท์จากวรรณกรรมที่อ่าน
-การทำสมุดเล็มเล็ก
-การเล่นเกมจับคู่คำพ้อง
-การทำสมุดภาพคำพ้อง
-นำเสนอผลงาน
-สรุปองค์ความรู้

ชิ้นงาน
-เขียนสรุปเรื่องที่อ่าน
-ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-นำคำศัพท์มาแต่งตามจินตนาการพร้อมวาดภาพประกอบ
-นำเสนอผลงาน
ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างคำพ้องและนำมาแต่งเรื่องอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ
-ทักษะชีวิต
สามารถนำวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองได้
-ทักการสื่อสาร
สามารถอธิบาย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
รับฟังความคิดเห็นจากผิอื่น และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
มีความความคิดที่แปลกใหม่ สรรค์ชิ้นงานหลายรูปแบบ
คุณลักษณะ
เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ
–มีความคิดสร้างสรรค์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
อ่านวรรณกรรม และเรียนรู้เรื่องคำที่มีตัวการันต์เรียนรู้เรื่องคำพ้องรู  พ้องเสียง


กิจกรรมจิตศึกษา (ศิลปะ)
2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ในสัปดาห์ที่7นี้เปนการเรียนหลักภาษาเรื่องคำที่มีตัวการันต์สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว พี่ได้จัดหมวดหมู่ของตัวการันต์ออกได้หลายกลุ่ม เช่น ต์ ว์ ทร์ ตร์ ธุ์ ธิ์ เป็นต้น จากนั้นก็ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยการจับกลุ่มและแต่งเรื่องราวจากบัตรคำของสมาชิกในกลุ่มคะ และเรียนหลักภาษาในเรื่องของคำพ้องรูปพ้องเสียง ซึ่งพี่หลายหคนสามารถอธิบายได้เกี่ยกับลักษณะของคำพ้องรูป พ้องเสียง แต่ก็มี่บางคนที่ยังสับสนอยู่บ้าง
    สิ่งที่ได้เรียนรู้ สัปดาห์นี้ได้ทำจิตศึกษากับพี่ ป.4 ในเรื่องของศิลปะ พี่ๆสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ประทับใจ โดยวัสดุบางอย่างที่ตัวครูเองไม่คิดว่าจะวาดเป็นรูปอะไรแต่พี่ๆก็สร้างสรรค์ผลงานได้ค่อนข้างประทับใจและชื่นชมในความตั้งใจของพี่ๆค่ะ

    ตอบลบ