เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

รายวิชาภาษาไทย :เป้าหมายของการเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง

1. เพื่อใช้ภาษาในการรับรู้และสื่อความต้องการ

2. เพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ให้ความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ

Week11

Week
Input
Process  ( กิจกรรมการเรียนรู้)
Output
Outcome


๑๑
๒๕-๒๙ก.ค. 59

โจทย์ :

คำถาม : 

เครื่องมือคิด
Blackboard Share  
ถ่ายทอดหรือนำเสนอความคิดของตนเองในรูปแบบการเขียน
- Show and Share 
นำเสนอผลงานของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า
-Brainstorms 
การช่วยกันคิดระดมสมอง

สื่อ และแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
ขั้นนำ
-ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ตลอด Quarter ที่ผ่านมา
ขั้นสอน
ชง
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter และจะนำไปใช้ได้อย่างไร
เชื่อม
-นักเรียนช่วยกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านมา จะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร ได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านวรรณกรรม
-นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น และครูช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็น
-วิเคราะห์ สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึงกันและกัน
-สรุปองค์ความรู้
ชิ้นงาน
-สรุปเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้ง Quarter


ความรู้
ทบทวนหลักภาษา ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและการค้นคว้า
ทักษะ
-ทักษะชีวิต
สามารถนำวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองได้
-ทักการสื่อสาร
สามารถอธิบาย ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
รับฟังความคิดเห็นจากผิอื่น และมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
มีความความคิดที่แปลกใหม่ สรรค์ชิ้นงานหลายรูปแบบ
คุณลักษณะ
เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ
–มีความคิดสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

 กิจกรรมเปิดบ้านพี่ชั้นประถมศึกษา
1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังสอนสัปดาห์ที 11
    ในสัปดาห์ที่ 11นี้พี่ในช่วงชั้นประถมจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เรียนมาตลอดทั้ง 10 สัปดาห์ โดยผู้เข้าเยี่ยมบ้านก็จะเป็นพี่ชั้น ป.1- ป.6 โดยชั้นประถมต้นจะจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีและประถมปลายวันศุกร์เวลาเช้าหลังกิจกรรมจิตศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และสนุกสนานมาก พี่มีการเตรียมความพร้อมในการนำเสนองานอย่างเต็มที่ในแต่ละช่วงชั้น และพี่ๆที่เข้าชมบ้านก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม โดยกิจกรรมก็จะหลากหลายรูปแบบมีทั้งการแสดงละคร การสาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์ การทำเสนขนมจีน เป็นต้น บรรยากาศเป็นที่น่าประทับใจและเห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะของพี่แล้วก็คิดว่าพี่ๆทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก

    ตอบลบ