เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

รายวิชาภาษาไทย :เป้าหมายของการเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง

1. เพื่อใช้ภาษาในการรับรู้และสื่อความต้องการ

2. เพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ให้ความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ

Mind Mapping

กระบวนการเรียนรู้

Mind Mapping

สาระการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ระจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
หลักภาษา
วรรณกรรม
- มาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
- คำเป็นคำตาย
-คำพ้อง (พ้องรูป พ้องเสียง)
- ประโยคสามัญ
   ส่วนประกอบของประโยค
   รูปประโยค
ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่า ประโยคขอร้อง ประโยคแสดงความต้องการ
- ชนิดของคำ
   คำนาม
   คำสรรพนาม
   คำกริยา
   คำวิเศษณ์
   คำบุพบท
   คำอุทาน


อธิษฐานสิจ๊ะ
กับนางฟ้าสีเขียวขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ Quarter ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
หน่วยการเรียนรู้
หนังสือ/ตอน
สาระเนื้อหา (แก่นเรื่อง)
หลักภาษา

เป้าหมายหลักภาษา
Quarter
วรรณกรรม

วรรณกรรม
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน ผมเป็นอะไรได้หลายอย่าง
ความมีเหตุผล ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีเหตุผละและมีที่มาเสมอ
- มาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถเขียนเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน นางฟ้าสีเขียว
การรู้จักว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็น

-คำเป็นคำตาย
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของคำเป็นคำตายพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบได้และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถเขียนเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน อนาคต
-ความรักและความหวังดีที่มีให้เพื่อน
-อนาคต ทุกคนต้องมีอนาคต มีการวางแผนการใช้ชีวิต รู้จักการคิดถึงวันข้างหน้า
ของบางอย่างมันอาจดูไร้ค่าในสายตาของเรา แต่มันอาจมีค่ามากสำหรับสำหรับคนอื่น

คำนาม  คำสรรพนาม
-นำคำนามและคำสรรพนามมาเขียนเรื่องตามจินตนาการ
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมถึงการนำคำนามและคำสรรพนามมาแต่งเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน ผมอยากเป็นผู้ใหญ่
การรอคอย บางสิ่งบางอย่างต้องดำเนินไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ความสามารถ
ความคิด
-ชนิดของคำ
 คำกริยา คำวิเศษณ์
-นำคำกริยามาเขียนเรื่องตามจินตนาการ

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำกริยา คำวิเศษณ์และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมถึงการนำคำกริยามาแต่งเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน ของบางอย่างแตกง่ายจัง
การพนันและสิ่งเสพติดจะนำมาซึ่งความใจหรือทำให้ครอบครัวต้องแตกแยก

-ชนิดของคำ
คำบุพบท
คำอุทาน
-นำคำบุพบทและคำอุทานมาแต่งเป็นเรื่องราวตามจินตนาการ
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำบุพบท คำอุทานและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมถึงการนำคำบุพบทและคำอุทานมาแต่งเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน คนโง่เพื่อนผม
-การรู้จักเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่
-ความต้องการของแต่ละแตกต่างกัน
-เพื่อนต่อให้รวยหรือจนก็คือเพื่อน
-คนจนไม่ใช่คนไม่ดีเสมอไป

คำที่มีตัวการันต์
นำคำที่มีตัวการันต์มาแต่งเรื่องตามจินตนาการ
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับคำที่มีตัวการันต์และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมถึงการนำคำบุพบทและคำอุทานมาแต่งเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน เพื่อนผมอีกหลายอย่าง
ของบางอย่างมันอาจดูไร้ค่าในสายตาของเรา แต่มันอาจมีค่ามากสำหรับสำหรับคนอื่น

คำพ้อง ( พ้องรูป พ้องเสียง)
นำคำพ้องมาแต่งเป็นการ์ตูนช่อง
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับคำพ้องรูปพ้องเสียงและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ รวมถึงการนำคำบุพบทและคำอุทานมาแต่งเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
การเป็นผู้ใหญ่หรือเมื่อมีอายุมากขึ้นนั้นย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยเช่นกัน
 - ประโยคสามัญ
- ส่วนประกอบของประโยค

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยค ส่วนประกอบของประโยค ให้ผู้อื่นฟังได้ พร้อมทั้งแต่งรูประโยค และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถเขียนเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
-ของสำคัญบางอย่างอาจะไม่จำเป็นที่จะต้องโชว์หรือโอ้อวดให้คนอื่นรู้ว่ามันสำคัญ
-แต่ละคนมีความชอบไม่เหมอนกัน
-การเคารพสิทธิของผู้อื่น ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน

- รูปประโยค
ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคบอกเล่า ประโยคขอร้อง ประโยคแสดงความต้องการ
-แต่งประโยค

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยครูปของประโยค ส่วนให้ผู้อื่นฟังได้ พร้อมทั้งแต่งรูประโยค และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถเขียนเรื่องราวตามจินตนาการของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน พ่อไปโรงเรียน
ความสามารถหรือความถนัดของแต่ละคนแตกต่างกัน

สำนวนสุภาษิตคำพังเพย
-บอกความหมายของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยในรูปแบบต่างๆ
-วาดภาพประกอบสำนวนสุภาษิตและเชื่อมโยงเข้ากับวรรณกรรมที่อ่าน

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วแล้วจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสามรารถถ่ายทอดและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจและใช้เหตุผลแสดงความคิดเห็นกับเรื่องที่อ่านได้ รู้และเข้าใจแล้วสามารถอธิบายความหมายของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยในรูปแบบต่างๆ สามารถวาดภาพประกอบสำนวนสุภาษิตและเชื่อมโยงเข้ากับวรรณกรรมที่อ่านอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สรุปองค์ความรู้
สรุปองค์ความรู้จากสัปดาห์ที่๑-๑๐
ทบทวนองค์ความรู้และสรุปองความรู้ใน Quarter
นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้จากสัปดาห์ที่ ๑-๑๐ ได้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นเข้าใจรวมถึงการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้
เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Quarter 
หน่วยการเรียนเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑หน่วยการเรียนรู้
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียวตอน ผมเป็นอะไรได้หลายอย่าง
สาระ/หลักภาษาไทย
- มาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรง
-  เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
./อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน                  
./อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  
ป.๔/. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./. พูดสรุปความจากการฟังและดู
ป.๔/๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น         และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๑. สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
.๔/. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

-สามารถอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านในเวลาที่กำหนด และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่า เขียน อธิบายและเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ผู้อื่นฟังได้
-อธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดที่รงมาตราละไม่ตรงมาตรา
-สามารถวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑./แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               จากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/๕คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.๔.๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.๔.๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๔/มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
-สามารถแสดงความคิดต่อเรื่องที่อ่านได้
-มีมารยาทในการอ่าน เขียนและฟัง

เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Quarter 
หน่วยการเรียนเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๒หน่วยการเรียนรู้
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียวตอน นางฟ้าสีเขียว
สาระ/หลักภาษาไทย
 -คำเป็นคำตาย
- เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
./อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน                  
./อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  
ป.๔/. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./. พูดสรุปความจากการฟังและดู
ป.๔/๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น         และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๑. สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
.๔/. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

-สามารถอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านในเวลาที่กำหนด และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่า เขียน อธิบายและเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ผู้อื่นฟังได้
-สามารถบอกความหมาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างคำเป็นคำตายที่ปรากฎในวรรณกรรมที่อ่าน
-สามารถวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๒./แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               จากเรื่องที่อ่าน ป.๔/๕คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ ป.๔.๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.๔.๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๔/มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
-สามารถแสดงความคิดต่อเรื่องที่อ่านได้
-มีมารยาทในการอ่าน เขียนและฟัง

เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Quarter 
หน่วยการเรียนเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๓หน่วยการเรียนรู้
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
ตอน เพื่อนผมอีกหลายอย่าง
 สาระ/หลักภาษาไทย
- ประโยคสามัญ
   ส่วนประกอบของประโยค
   ประโยค ๒ ส่วน
   ประโยค ๓ ส่วน
-แต่งประโยค
./  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
./อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน                   
./อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  
ป.๔/. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./. พูดสรุปความจากการฟังและดู
ป.๔/๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น         และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
.๔/. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

-สามารถอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านในเวลาที่กำหนด และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่า เขียน อธิบายและเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ผู้อื่นฟังได้
-สามารถอธิบายความหมายของประโยค ส่วนประกอบของประโยค รวมทั้งแต่งประโยค ๒ ส่วนและ ประโยค ๓ ส่วนได้
 -สามารถวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและนำไป

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๓./แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               จากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/๕คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.๔.๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.๔.๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๔/มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
-สามารถแสดงความคิดต่อเรื่องที่อ่านได้
-มีมารยาทในการอ่าน

เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Quarter 
หน่วยการเรียนเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๔หน่วยการเรียนรู้
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว

สาระ/หลักภาษาไทย
- ประโยคสามัญ
   ส่วนประกอบของประโยค
   ประโยค ๒ ส่วน
   ประโยค ๓ ส่วน
-แต่งประโยค
./  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
./อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน                  
./อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  
ป.๔/. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./. พูดสรุปความจากการฟังและดู
ป.๔/๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น         และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
.๔/. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

-สามารถอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านในเวลาที่กำหนด และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่า เขียน อธิบายและเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ผู้อื่นฟังได้
-สามารถอธิบายความหมายของประโยค ส่วนประกอบของประโยค รวมทั้งแต่งประโยค ๒ ส่วนและ ประโยค ๓ ส่วนได้
 -สามารถวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและนำไป

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๔./แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               จากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/๕คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.๔.๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.๔.๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๔/มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
-สามารถแสดงความคิดต่อเรื่องที่อ่านได้
-มีมารยาทในการอ่าน เขียนและฟัง

เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Quarter 
หน่วยการเรียนเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๕หน่วยการเรียนรู้
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
ตอน ของบางอย่างแตกง่ายจัง
สาระ/หลักภาษาไทย
สำนวนสุภาษิตคำพังเพย
-บอกความหมายของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยในรูปแบบต่างๆ
-เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
./อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน                  
./อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  
ป.๔/. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./. พูดสรุปความจากการฟังและดู
ป.๔/๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น         และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๖. บอกความหมายของสำนวน
.๔/. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

-สามารถอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านในเวลาที่กำหนด และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่า เขียน อธิบายและเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ผู้อื่นฟังได้
-อธิบายพร้อมทั้งบอกความหมายของสำนวนสุภาษิตได้
-สามารถวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๕./แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               จากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/๕คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.๔.๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.๔.๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๔/มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
-สามารถแสดงความคิดต่อเรื่องที่อ่านได้
-มีมารยาทในการอ่าน เขียนและฟัง

เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Quarter 
หน่วยการเรียนเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๖หน่วยการเรียนรู้
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
ตอน คนโง่เพื่อนผม
สาระ/หลักภาษาไทย
สำนวนสุภาษิตคำพังเพย
-บอกความหมายของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยในรูปแบบต่างๆ
-เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
./อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน                  
./อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  
ป.๔/. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./. พูดสรุปความจากการฟังและดู
ป.๔/๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น         และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๖. บอกความหมายของสำนวน
.๔/. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

-สามารถอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านในเวลาที่กำหนด และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่า เขียน อธิบายและเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ผู้อื่นฟังได้
-อธิบายพร้อมทั้งบอกความหมายของสำนวนสุภาษิตได้
 -สามารถวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๖./แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               จากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/๕คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.๔.๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.๔.๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๔/มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
-สามารถแสดงความคิดต่อเรื่องที่อ่านได้
-มีมารยาทในการอ่าน เขียนและฟัง

เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Quarter 
หน่วยการเรียนเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๗หน่วยการเรียนรู้
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
ตอน อนาคต
สาระ/หลักภาษาไทย
ชนิดของคำ
  คำนาม
  คำสรรพนาม
-นำคำนามและคำสรรพนามมาเขียนเรื่องตามจินตนาการ
./  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
./อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน                  
./อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  
ป.๔/. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./. พูดสรุปความจากการฟังและดู
ป.๔/๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
.๔/. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

-สามารถอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านในเวลาที่กำหนด และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่า เขียน อธิบายและเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ผู้อื่นฟังได้
-สามารถบอกความหมายและหน้าที่ของคำพร้อมกับนำคำไปแต่งเป็นประโยคได้
 -สามารถวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๗./แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  จากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/๕คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.๔.๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.๔.๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๔/มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
-สามารถแสดงความคิดต่อเรื่องที่อ่านได้
-มีมารยาทในการอ่าน เขียนและฟัง

เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Quarter 
หน่วยการเรียนเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๘หน่วยการเรียนรู้
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
ตอน เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
สาระ/หลักภาษาไทย
ชนิดของคำ
คำกริยา
-นำคำกริยามาเขียนเรื่องตามจินตนาการ

 
./  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
./อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน                  
./อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  
ป.๔/. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./. พูดสรุปความจากการฟังและดู
ป.๔/๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น  และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
.๔/. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

-สามารถอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านในเวลาที่กำหนด และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่า เขียน อธิบายและเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ผู้อื่นฟังได้
-สามารถบอกความหมายและหน้าที่ของคำพร้อมกับนำคำไปแต่งเป็นประโยคได้
 -สามารถวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๘./แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               จากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/๕คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.๔.๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.๔.๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๔/มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
-สามารถแสดงความคิดต่อเรื่องที่อ่านได้
-มีมารยาทในการอ่าน เขียนและฟัง

เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Quarter 
หน่วยการเรียนเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๙หน่วยการเรียนรู้
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
สาระ/หลักภาษาไทย
ชนิดของคำ
คำวิเศษณ์
-นำคำวิเศษณ์มาเขียนเรื่องตามจินตนาการ

 
./  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
./อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน                  
./อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  
ป.๔/. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./. พูดสรุปความจากการฟังและดู
ป.๔/๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น         และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
.๔/. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

-สามารถอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านในเวลาที่กำหนด และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่า เขียน อธิบายและเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ผู้อื่นฟังได้
-สามารถบอกความหมายและหน้าที่ของคำพร้อมกับนำคำไปแต่งเป็นประโยคได้
 -สามารถวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๙./แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  จากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/๕คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.๔.๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.๔.๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๔/มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
-สามารถแสดงความคิดต่อเรื่องที่อ่านได้
-มีมารยาทในการอ่าน เขียนและฟัง

เค้าโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Quarter 
หน่วยการเรียนเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑๐หน่วยการเรียนรู้
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
ตอน พ่อไปโรงเรียน
สาระ/หลักภาษาไทย
ชนิดของคำ
  คำบุพบท
คำอุทาน
-นำคำบุพบทและคำอุทานมาแต่งเป็นเรื่องราวตามจินตนาการ
./  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ บทร้อยกรองได้ถูกต้อง
./อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน                   
./อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๔/๖ เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า  
ป.๔/. เขียนเรื่องตามจินตนาการ
./. พูดสรุปความจากการฟังและดู
ป.๔/๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น         และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๔/๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
.๔/. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

-สามารถอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านในเวลาที่กำหนด และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเล่า เขียน อธิบายและเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ผู้อื่นฟังได้
-สามารถบอกความหมายและหน้าที่ของคำพร้อมกับนำคำไปแต่งเป็นประโยคได้
 -สามารถวิเคราะห์คุณค่าที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

สัปดาห์
//
หน่วยการเรียนย่อย
และสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท ๑.
การเขียน
ท ๒.
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.
หลักการใช้ภาษา
ท ๔.
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๑๐./แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               จากเรื่องที่อ่าน
ป.๔/๕คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.๔.๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.๔.๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๔/มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
-สามารถแสดงความคิดต่อเรื่องที่อ่านได้
-มีมารยาทในการอ่าน เขียนและฟัง

ปฏิทินการเรียนรู้สาระภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
Quarter 1 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

Week
Input
Process
Output
Outcome  ๑
๑๖-๒๐ พ.ค.59
โจทย์   - วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ผมเป็นอะไรได้หลายอย่าง
-คาดเดาเรื่อง
  -มาตราตัวสะกดที่ตรงและไม่ตรงตามมาตรา
คำถาม: ทำไมชื่อของเรารวมทั้งสิ่งของต่างๆจะต้องมีชื่อเรียก และถ้าเราและสิ่งของไม่มีชื่อเรียกจะเป็นอย่างไร
-มาตราตัวสะกดในภาษาไทยจำแนกเป็นกี่มาตรา และแต่ละมาตรามีลักษณะอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Show and Share  -Brainstorms
สื่อ / แหล่งเรียนรู้:
- ห้องเรียน     - บัตรพยัญชนะ
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ผมเป็นอะไรได้หลายอย่าง
- ครูเล่าเรื่องราวของครูเมื่อตอนยังเล็กให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนร่วมกันพูดคุยเรื่องราวเมื่อตอนยังเด็กให้ครูและเพื่อนๆฟัง
-ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด เมื่อพูด “ นางฟ้าสีเขียว ” “ อธิษฐาน”  “อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว”นักเรียนจะนึกถึงอะไร
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
-นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นลงในกระดาษ
- ครูให้นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่องอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ผมเป็นอะไรได้หลายอย่าง
- นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
--ครูมีบัตรคำมาให้นักเรียนดู
-ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและช่วยกันหาคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดในวรรณกรรม (กก กง กน กด กบ เกย เกอว) ให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนด
-ครูให้นักเรียนจัดหมวดหมู่คำศัพท์ (ตรง,ไม่ตรงมาตรา)
-นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการจัดหมวดหมู่คำศัพท์
-นักเรียนศึกษาเรื่องมาตราตัวสะกดที่ตรงและไม่ตรงตามมาตราและทำเป็นสมุดเล่มเล็ก
-นักเรียนสรุปองค์ความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดในรูปแบบ Mind mapping

ภาระงาน
-การอ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-การสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม
-การหาคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกด (กก กง กน กด กบ เกย เกอว) ให้ได้มากที่สุด
-การจัดหมวดหมู่มาตราตัวสะกดที่ตรงและไม่ตรงตามมาตรา
-การนำเสนอผลงานของตนเอง
-การทำ
Mind mapping
-การทำนิทานเล่มเล็ก
ชิ้นงาน
-สรุปความคิดที่จากการอ่านวรรณกรรม
-จัดหมวดหมู่มาตราตัวสะกดที่ตรงและไม่ตรงตามมาตรา
- Mind mapping
-นิทานเล่มเล็ก
ความรู้ 
 เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายและจัดหมวดหมู่มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้
ทักษะ: 
-ทักษะชีวิต  -ทักการสื่อสาร
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์คุณลักษณะ:
-เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น-
มีความรับผิดชอบ
–มีความคิดสร้างสรรค์
Week
Input
Process
Output
Outcome

    ๒
๒๓-๒๗ พ.ค. 59
โจทย์
-วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน นางฟ้าสีเขียว
-คำเป็น  คำตาย
คำถาม:
-การรักษาสัญญาสำคัญไหม แล้วถ้าเราสัญญาแล้วไม่รักษาสัญญาผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร แล้วนักเรียนจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
- นักเรียนเห็นอะไรในบัตรคำสองฝั่งนี้ แล้วคำเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share  
- Show and Share 
-Brainstorms
สื่อ :แหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
-บัตรคำ ( คำเป็น ตาย)
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน นางฟ้าสีเขียว
-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่องอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน นางฟ้าสีเขียว
- สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- ครูตั้งคำถาม “การรักษาสัญญาเป็นแบบไหน แล้วถ้าเราสัญญาแล้วไม่รักษาสัญญาผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร แล้วนักเรียนจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
 - นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
-ครูมีบัตรคำมาให้และนักเรียนร่วมกันตั้งคำถามเกี่ยวบัตรคำ (บัตรคำเป็นคำตาย)
-นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเรื่องคำเป็นคำตายพร้อมกับเขียนบันทึกข้อมูลที่สืบค้น
 -ครูมีบัตรคำ (คำเป็น คำตาย)นักเรียนที่แบ่งกลุ่มจัดประเภท
-แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำศัพท์เพิ่มเต็มจากสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัว
 -นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคำศัพท์ (คำเป็นคำตาย) ในวรรณกรรมที่อ่าน
-แต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการจัดหมวดหมู่คำเป็น คำตาย
-ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล่นเกม” ตามหาคำเป็นคำตาย”
-นักเรียนนำเสนอผลงานกลุ่ม
-นำคำเป็นคำตายมาแต่งเป็นนิทานพร้อมวาดภาพประกอบ


ภาระงาน
- อ่านนิทาน วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นจากการอ่านวรรณกรรม
สรุปเป็นองค์ความรู้  การ์ตูนช่อง
วิเคราะห์ สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมจำแนกคำเป็นคำตาย
นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำ และสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชิ้นงาน
-บันทึกองค์ความรู้ที่ศึกษาเรื่องคำเป็นคำตาย
-จัดหมวดหมู่คำเป็นคำตาย
-แต่งนิทานคำเป็น คำตาย

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายและจำแนกคำเป็นคำตาย ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
 -ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
-เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ  -มีความคิดสร้างสรรค์
-มีความคิดสร้างสรรค์


Week
Input
Process
Output
Outcome
   


  ๓
๓๐-๓
มิ.ย. 59
โจทย์
-วรรณกรรมเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน อนาคต
-คำนาม คำสรรพนาม
คำถาม:
เพื่อนคืออะไร สำคัญมากหรือไม่ ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไร
-นักเรียนเห็นอะไรในคำเหล่านี้ ลองยกตัวอย่างของคำที่เรามักใช้ในชีวิตประจำวัน
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share 
- Show and Share 
-Brainstorms
สื่อ :แหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
-ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน อนาคต
-ถ้าพูดถึงอนาคตนักเรียนจะคิดถึงอะไร
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่อง อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน อนาคตแล้วสรุปเป็นแผนภาพโครงเรื่อง
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
 -ครูมีบัตรคำ(คำนาม สรรพนาม) มาให้นักเรียนอ่าน และให้นักเรียนสังเกตพร้อมกับแสดงความคิดเห็นบนกระดาน
-จับฉลากแบ่งกลุ่ม และค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคำนามและคำสรรพนามจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและช่วยกันอธิบายสิ่งที่ตนเองค้นคว้า พร้อมเสนอแนะการนำไปใช้
-นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจัดหมวดหมู่คำนาม คำสรรพนาม
-สรุปเกี่ยวกับคำนามและคำสรรพนามโดยออกแบบเป็นสมุดคำศัพท์เล่มเล็ก
-แต่ละกลุ่มนำคำนามและคำสรรพนามมาแต่งเป็นละครและทำการแสดงภาระงาน
-อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-การเล่นเกมใบ้คำจากบัตรภาพ
-การค้นคว้าข้อมูลคำนาม คำสรรพนาม
-การออกแบบบัตรภาพ
-การทำสมุดเล่มเล็ก
-การแต่งละคร
ชิ้นงาน
- ผลงานจากกิจกรรมที่ร่วมกันคิดและตอบคำถามร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตามความสนใจ ในรูปแบบสมุดเล่มเล็ก
-แสดงละคร

ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายและแยกประเภทของคำนามและคำสรรพนาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักษะการสื่อสาร
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
-เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ  -มีความคิดสร้างสรรค์


Week
Input
Process
Output
Outcome
   


  ๔
๖-๑๐ มิ.ย. 59
โจทย์  -วรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ผมอยากเป็นผู้ใหญ่
-คำกริยา คำวิเศษณ์
คำถาม: - ถ้าให้เปรียบผู้ใหญ่เป็นอะไรบางอย่างจะเปรียบเป็นสิ่งใด เพราะอะไร
-คำวิเศษณ์ คำกริยาเป็นอย่างไร ลองยกตัวอย่างของทั้งสองคำที่เรามักใช้ในชีวิตประจำวัน
เครื่องมือคิด : - Blackboard Share    - Show and Share 
- Brainstorms
สื่อ :แหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน -บทความ
 -บัตรคำกริยา คำวิเศษณ์
-ใบงานคำกริยาแลคำวิเศษณ์
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “มื่อพูดถึงผู้ใหญ่นักเรียนคิดถึงอะไร และถ้านักเรียนเป็นผู้ใหญ่นักเรียนจะทำอย่างไร และถ้านักเรียนเป็นผู้ใหญ่นักเรียนอยากจะทำอะไรบ้าง
- นักเรียนอ่านวรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ผมอยากเป็นผู้ใหญ่
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
-ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความเรื่อง “ เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่ “
-นำเสนอเรื่องราวของตนเอง
-นักเรียนฟังประโยคที่มีคำคำวิเศษณ์ พร้อมกับตั้งคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในคำเหล่านี้ คำเหล่านี้น่าจะเรียนว่าอะไร
-นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลพร้อมกับจดบันทึก
-นักเรียนแต่ละกลุ่มหาคำวิเศษณ์ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรม
-ครูมีบัตรคำมาให้นักเรียนเลือกและติดบนกระดาน( มโนมติ )
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำที่อยู่บนกระดาน
-นักเรียนศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับคำกริยาพร้อมกับจดบันทึก
-นักเรียนนักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนำคำกริยาและคำวิเศษณ์มาแต่งเป็นเพลงพร้อมกับนำเสนอ
-นักเรียนทำใบงานคำกริยาและคำวิเศษณ์
ภาระงาน
-อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-การเขียนเรียงความ เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่
-การฟังเรื่องเล่าและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้
-การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
-การสรุปองค์ความรู้ในรูปแบบบทเพลง
-การทำใบงานคำกริยาและคำวิเศษณ์
-การนำเสนอผลงานของตนเอง
ชิ้นงาน
-เรียงความเรื่อง เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่
-บันทึกข้อมูลสิ่งที่ศึกษาค้นคว้า
-แต่งเพลงเกี่ยวกับคำกริยาและคำวิเศษณ์
-ใบงานคำกริยาแลคำวิเศษณ์

ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างคำวิเศษณ์ รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต -ทักษะการสื่อสาร
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
-เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
-มีความคิดสร้างสรรค์
Week
Input
Process
Output
Outcome
   


  ๕
๑๓-๑๗ มิ.ย. 59
โจทย์ 
-วรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ของบางอย่างแตกง่ายจัง
-คำอุทาน คำบุพบท
คำถาม:
- มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดบ้างที่ทำให้นักเรียนต้องร้องไห้เสียใจ และนักเรียนมีวิธีแก้ไขอย่างไร
-คำอุทาน คำบุพบทเป็นอย่างไร ลองยกตัวอย่างของทั้งสองคำที่เรามักใช้ในชีวิตประจำวัน
เครื่องมือคิด :
 - Blackboard Share   
- Show and Share   
สื่อ : แหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน  ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ของบางอย่างแตกง่ายจัง
-ครูแนะนำวรรณกรรม และให้นักเรียนคาดเดาเรื่อง
- นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่องวรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ของบางอย่างแตกง่ายจัง
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
-นักเรียนเขียนสรุปโครงเรื่องที่อ่าน
- ครูสนทนากับนักเรียนโดยใช้คำอุทาน และถามนักเรียนว่าคำที่คุณครูพูดคือคำอะไร และมีคำไหนบ้างที่นักเรียนรู้จัก
-นักเรียนศึกษาหาข้อมูลเรื่องคำอุทานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆพร้อมกับจดบันทึกข้อมูล
-นำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้า
-ครูมีประโยคมาให้นักเรียนอ่านพร้อมกับ
ขีดเส้นคำที่เป็นคำบุพบท และถามนักเรียนว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างจากคำเหล่านี้
 -นักเรียนศึกษาหาข้อมูลเรื่องคำอุทานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
-ค้นหาคำบุพบทและคำอุทานในวรรณกรรมที่อ่านให้ได้มากที่สุด
-นำเรียนทำสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมในรูปแบบ mind mapping
-เล่นเกมโดมิโน่ต่อคำ
-นักเรียนช่วยกันตกแต่งโดมิโน่
-นักเรียนสรุปองความรู้โดยการทำการ์ตูนช่อง
-นำเสนอผลงาน


ภาระงาน
-การแสดงความคิดเห็น
-การหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้พร้อมจดบันทึกและนำเสนอ
-ค้นหาคำศัพท์จากวรรณกรรมที่อ่าน
-การทำ mind mapping
-การเล่นเกมโดมิโน่ต่อคำ และตกแต่งให้สวยงาม
-ทำการ์ตูนช่องสรุปองค์ความรู้
-นำเสนอผลงานของตนเอง

ชิ้นงาน
-ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้า
- mind mapping สรุปองค์วามรู้
-ตกแต่งโดมิโน่ต่อคำ
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ การ์ตูนช่อง

ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างคำอุทานและคำบุพบท เชื่อมโยงเข้ากับวรรณกรรมที่อ่าน รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ:   -ทักษะชีวิต  -ทักษะการสื่อสาร   -ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
-เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ 
-มีความคิดสร้างสรรค์Week
Input
Process
Output
Outcome
   


  ๖
๒๐-๒๔ มิ.ย. 59
โจทย์
-วรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน คนโง่เพื่อนผม
-คำที่มีตัวการันต์
คำถาม:
โง่คืออะไร แล้วถ้าไม่อยากโง่ต้องทำอย่างไร
คนโง่ต้องเป็นคนไม่ดีทุกคนหรือไม่
-ทำไมถึงต้องมีตัวการันต์ ตัวการันต์ทำหน้าที่อะไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share 
- Show and Share 
-Brainstorms
สื่อ :แหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- ห้องสมุด
-บทความ
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน คนโง่เพื่อนผม
-ครูแนะนำวรรณกรรม สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น
-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน คนโง่เพื่อนผม
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
 -เขียนโครงเรื่องของวรรณกรรมที่ได้อ่าน
- ครูมีบัตรภาพพยัญชนะมาให้นักเรียนถอดรหัส (คำที่มีตัวการันต์)
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนเห็นอะไรจากคำเหล่านี้
-นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
-นักเรียนนำคำเหล่านั้นมาแต่งเรื่องตามจินตนาการ
-ครูให้นักเรียนเล่นเกมคิดเร็ว (คิดคำที่มีตัวการันต์)
-นักเรียนแบ่งกลุ่มและหาคำที่มีตัวการันต์จากวรรณกรรมและบทความและนำคำเรานั้นมาแต่งเป็นเรื่องตามจินตนาการ
-นำเสนอผลงาน
-สรุปองค์ความรู้ในรูปแบบ mind mapping

ภาระงาน
-อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-การเขียนโครงเรื่อง
-การหาคำที่มีตัวการันต์ในวรรณกรรมและบทความ
-การแต่งเรื่องตามจินตนาการ
-สรุปองค์ความรู้ mind mapping
ชิ้นงาน
-เขียนโครงเรื่องที่อ่าน
-นำคำที่มีตัวการันต์ไปแต่งเรื่องตามจินตนาการ
-นำเสนอผลงาน
- mind mapping สิ่งที่ได้เรียนรู้
ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายของตัวการันต์ และสามารถไปแต่งเป็นเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ:  -ทักษะชีวิต
 -ทักษะการสื่อสาร   -ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
-เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ  -มีความคิดสร้างสรรค์


Week
Input
Process
Output
Outcome
   


  ๗
๒๗-๑
ก.ค. 59
โจทย์
-วรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน เพื่อนผมอีกหลายอย่าง
-คำพ้อง (พ้องรูป พ้องเสียง)
คำถาม:
-ถ้าพูดถึงอนาคตนักเรียนนึกถึงสิ่งใด
- คำพ้องมีลักษณะอย่างไร มีสิ่งใดที่เหมือนและแตกต่างกันบ้าง
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share 
- Show and Share 
-Brainstorms
สื่อ :แหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- ห้องสมุด
-อินเทอร์เน็ต
-บัตรคำพ้อง
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน อนาคต
-ครูแนะนำวรรณกรรมที่อ่าน
-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน เพื่อนผมอีกหลายอย่าง
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
-สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น
-เขียนโครงเรื่องของวรรณกรรมที่อ่านที่ได้อ่าน
-ครูมีตัวอย่างคำพ้องรูปพ้องเสียงมาให้นักเรียนสังเกต และร่วมแสดงความคิดเห็น “ เห็นอะไรจากคำเหล่านี้”
- ครูมีบัตรคำพ้องมาให้นักเรียนทุกคน และให้นักเรียนมองหาคำที่คล้ายกันและจับคู่กัน
-ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนเห็นอะไรจากคำของเพื่อนในกลุ่มของตนเอง และช่วยกันค้นข้อมูลและแยกส่วนประกอบของประโยค
-นักเรียนหาศึกษาหาข้อมูลและหาคำพ้องในวรรณกรรมมานำทำเป็นสมุดภาพคำพ้อง
 -แต่ละคู่นำคำพ้องมาแต่งแต่งประโยคในรูปแบบการ์ตูนช่อง
 -นำเสนอผลงาน

ภาระงาน
-อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-การเขียนโครงเรื่อง
-การค้นหาข้อมูลและหาคำศัพท์จากวรรณกรรมที่อ่าน
-การทำสมุดเล็มเล็ก
-การเล่นเกมจับคู่คำพ้อง
-การทำสมุดภาพคำพ้อง
-นำเสนอผลงาน
-สรุปองค์ความรู้
ชิ้นงาน
-เขียนสรุปเรื่องที่อ่าน
-ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-นำคำศัพท์มาแต่งตามจินตนาการพร้อมวาดภาพประกอบ
-นำเสนอผลงาน

ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างคำพ้องและนำมาแต่งเรื่องอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักษะการสื่อสาร
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
-เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ 
-มีความคิดสร้างสรรค์


Week
Input
Process
Output
Outcome


 ๘
๔-๘ ก.ค. 59
โจทย์
-วรรณกรรมเรื่องอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน  เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
-ประโยค
-ส่วนประกอบของประโยค
คำถาม:
การรักษาสัญญาสำคัญไหม แล้วถ้าเราสัญญาแล้วไม่รักษาสัญญาผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร แล้วนักเรียนจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
-ประโยคมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share 
- Show and Share 
 -Brainstorms
สื่อ :แหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียนบัตรคำ
-ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
อธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน เมื่อผมเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
-ครูแนะนำวรรณกรรมและให้นักเรียนคาดเดาเรื่อง
- ครูตั้งคำถาม “การรักษาสัญญาสำคัญไหม แล้วถ้าเราสัญญาแล้วไม่รักษาสัญญาผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร แล้วนักเรียนจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร
-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่องอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว
 ตอน นางฟ้าสีเขียว
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
-เขียนสรุปโครงเรื่องวรรณกรรมที่อ่าน
-ครูมีประโยคที่แบ่งส่วนประกอบของประโยคมาให้นักเรียนสังเกต “ เห็นอะไร ”
- ครูแจกบัตรคำให้นักเรียนทุกคนในห้อง
-นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ หรือรวมคำเหล่านั้นให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์
-นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวจากแหล่งเรียนรู้กับประโยคและช่วยกันแยกส่วนประกอบของประโยคในกลุ่มของตนเอง
 -แต่ละกลุ่มค้นคว้าประโยคจากวรรณกรรมมาให้ได้มากที่สุด และนำประโยคเหล่านั้นมาแยกส่วนประกอบให้ชัดเจนโดยทำเป็นสมุดเล่มเล็ก
-นำเสนอผลงานกลุ่ม
-สรุปเป็นองค์ความรู้ (mind mapping )

ภาระงาน
- อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน
-การเขียนผังโครงเรื่อง
การทำกิจกรรมกลุ่ม
-การศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-การค้นหาคำศัพท์และทำสมุดเล็มเล็ก
นำเสนอผลงาน และทบทวนกิจกรรมที่ทำ และสิ่งที่ได้เรียนรู้(mind mapping )
ชิ้นงาน
-แผน ผังโครงเรื่อง
-สมุดเล็มเล็กเรื่องประโยค
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ mind mapping


ความรู้
เข้าใจสามารถอ่านวรรณกรรม และสามารถอธิบายความหมายและแยกส่วนประกอบของประโยคได้  ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ทักษะ:  -ทักษะชีวิต –ทักษะการสื่อสาร  -ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น   -ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
 -เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ 
-มีความคิดสร้างสรรค์Week
Input
Process
Output
Outcome
   


  ๙
๑๑-๑๕
ก.ค. 59
โจทย์
-วรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
-รูปประโยค  ประโยคปฏิเสธ
ประโยคคำถาม  ประโยคบอกเล่า
ประโยคขอร้อง   ประโยคแสดงความต้องการ
คำถาม:
- ถ้านักเรียนเป็นตัวละครในเรื่องนักเรียนจะตั้งชื่อปราสาทว่าอะไร เพราะอะไร
- นักเรียนรู้หรือไม่ว่าประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารมีประโยคอะไรบ้างและแต่ละประโยคใช้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Show and Share -Brainstorms
สื่อ :แหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน - ห้องสมุด
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
-ครูแนะนำวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
-สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น
-เขียนสรุปเรื่องราวที่ได้อ่าน
 -ครูเปิดเพลงและนักเรียนเล่นเกม “ ถามมาตอบไป” (พูดประโยคต่าง)
- นักเรียนศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-นำข้อมูลที่หามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียน
-นักเรียนจับกลุ่มหารูปประโยคต่างที่อยู่ในวรรณกรรมที่อ่านและนำมาแต่งละครสั้น
-นำเสนอผลงาน
 -สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งสัปดาห์ในรูปแบบ mind mapping

ภาระงาน
-อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-เล่นเกม “ ถามมาตอบไป”
-หาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-ค้นหาคำศัพท์จากวรรณกรรม
-การทำ mind mapping สรุปองค์ความรู้
-การแต่งละครสั้น
 -นำเสนอผลงาน
-สรุปองค์ความรู้
ชิ้นงาน
-เขียนสรุปเรื่องที่อ่าน
-ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
- mind mapping สรุปองค์ความรู้
 -ละครสั้น
- mind mapping  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างรูปประโยค พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้าและนำมาแต่งละครอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต -ทักษะการสื่อสาร
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
-เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ 
-มีความคิดสร้างสรรค์
Week
Input
Process
Output
Outcome
   


  ๙
๑๑-๑๕
ก.ค. 59
โจทย์
-วรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
-รูปประโยค  ประโยคปฏิเสธ
ประโยคคำถาม  ประโยคบอกเล่า
ประโยคขอร้อง   ประโยคแสดงความต้องการ
คำถาม:
- ถ้านักเรียนเป็นตัวละครในเรื่องนักเรียนจะตั้งชื่อปราสาทว่าอะไร เพราะอะไร
- นักเรียนรู้หรือไม่ว่าประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารมีประโยคอะไรบ้างและแต่ละประโยคใช้อย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Show and Share -Brainstorms
สื่อ :แหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน - ห้องสมุด
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
-ครูแนะนำวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน ปราสาทที่ไม่มีชื่อ
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
-สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น
-เขียนสรุปเรื่องราวที่ได้อ่าน
 -ครูเปิดเพลงและนักเรียนเล่นเกม “ ถามมาตอบไป” (พูดประโยคต่าง)
- นักเรียนศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-นำข้อมูลที่หามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียน
-นักเรียนจับกลุ่มหารูปประโยคต่างที่อยู่ในวรรณกรรมที่อ่านและนำมาแต่งละครสั้น
-นำเสนอผลงาน
 -สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งสัปดาห์ในรูปแบบ mind mapping

ภาระงาน
-อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-เล่นเกม “ ถามมาตอบไป”
-หาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-ค้นหาคำศัพท์จากวรรณกรรม
-การทำ mind mapping สรุปองค์ความรู้
-การแต่งละครสั้น
 -นำเสนอผลงาน
-สรุปองค์ความรู้
ชิ้นงาน
-เขียนสรุปเรื่องที่อ่าน
-ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
- mind mapping สรุปองค์ความรู้
 -ละครสั้น
- mind mapping  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างรูปประโยค พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้าและนำมาแต่งละครอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต -ทักษะการสื่อสาร
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
-เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ 
-มีความคิดสร้างสรรค์

Week
Input
Process
Output
Outcome
   


  ๑๐
๑๘-๒๒ ก.ค. 59
โจทย์
-อ่านวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน พ่อไปโรงเรียน
-สำนวนสุภาษิตคำพังเพย
คำถาม:
-ถ้าให้เปรียบพ่อเป็นสิ่งต่าง นักเรียนจะเปรียบพ่อเป็นอะไร เพราะเหตุใด
-สำนวนสุภาษิตเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร
เครื่องมือคิด :
- Blackboard Share 
-Brainstorms
สื่อ :แหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน  ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต
-บัตรคำ บัตรภาพ
-นิทานสุภาษิตไทย
วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน พ่อไปโรงเรียน
-นักเรียนอ่านวรรณกรรมเรื่อง วรรณกรรมอธิษฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว ตอน พ่อไปโรงเรียน
-ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
-สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น
-ครูใช้คำถาม ถ้าให้เปรียบพ่อเป็นสิ่งต่าง นักเรียนจะเปรียบพ่อเป็นอะไร เพราะเหตุใด ครูให้นักเรียนเขียนบรรยายและตกแต่งให้ส่วยงาม
-ครูนำนิทานสุภาษิตมาให้นักเรียนฟัง
-ครูให้นักเรียนถอดรหัสพยัญชนะ ( สำนวนสุภาษิตไทย)
-ครูถามคำถามว่าสิ่งที่ครูนำมาให้อ่านเรียนว่าอะไร และนักเรียนเคยได้ยินจากที่มาลองยกตัวอย่าง
-นำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
 -นักเรียนจับสลากเลือกหมวดอักษรคนละ10 สำนวนเพื่อทำเป็นสมุดเล่มเล็กสำนวนสุภาษิตไทย
-นำเสนอผลงาน
 -สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งสัปดาห์ในรูปแบบ Flow chart
ภาระงาน
-อ่านวรรณกรรม วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
-เล่นเกมถอดรหัสคำ
-ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-สรุปองค์ความรู้
ชิ้นงาน
-เขียนสรุปเรื่องที่อ่าน
-ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
-สมุดสุภาษิตเล่มเล็ก
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ
-  Flow chart


ความรู้
เข้าใจสามารถอธิบายความหมายและยกตัวอย่างสำนวนสุภาษิตคำพังเพย รวมถึงการตั้งคำถาม ตอบคำถาม การลำดับเห็นการ คาดคะเนเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
ทักษะ:
-ทักษะชีวิต
-ทักษะการสื่อสาร
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
-เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ 
-มีความคิดสร้างสรรค์

Week
Input
Process
Output
Outcome
๑๑
๒๕-๒๙ ก.ค. 59
โจทย์
สรุปประมวลองค์ความรู้
คำถาม
นักเรียนจะสรุปและเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นร่วมเรียนรู้อย่างไร

เครื่องมือคิด :
- Show and Share
- Brainstorm
-Mind Mapping
-ครูและนักเรียนสนทนาทักทาย นักเรียนได้เรียนรู้และอ่านวรรณกรรมอธิษฐานซิจ๊ะ กับนางฟ้าเขียว
-นักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนิทานที่อ่าน
-นักเรียนเขียนสรุปคุณค่าของวรรณกรรม (นิทาน) ที่อ่านผ่านรูปแบบที่สนใจ เช่นความเรียง การ์ตูน นิทาน
-นักเรียนสนทนาทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้งวรรณกรรมและหลักภาษา
-สรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็น Timeline
-แบ่งกลุ่มแสดงละคร(นิทรรศการสรุปองค์ความรู้)สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านวรรณกรรม
-ซ้อมนำเสนอ เผยแพร่องความรู้

ภาระงาน:
-อ่านวิเคราะห์วรรณกรรม(นิทาน) เชื่อมโยงสู่การนำไปปรับใช้กับตนเอง
-ทบทวนหลักภาษาที่เรียนรู้
-วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาและสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งนิทาน วรรณกรรมที่อ่าน
-นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้/ผลงาน

ชิ้นงาน:
- Timeline
-นิทรรศการ

ความรู้   เข้าใจ อธิบายความหมายคำและข้อความที่อ่านได้ การตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน รวมทั้งสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักและเข้าใจหลักภาษาในเรื่อง การย่อความสรุปเรื่อง  สามารถย่อความสรุปเรื่องได้ถูกต้อง มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน เขียน
ทักษะ:   -ทักษะชีวิต
-ทักษะการสื่อสาร 
-ทักษะการจัดการข้อมูล
-ทักษะทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คุณลักษณะ:
-เคารพสิทธิหน้าที่  เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดของตนเองและผู้อื่นอย่างมีเหตุ
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
-มีความรับผิดชอบ 
-มีความคิดสร้างสรรค์