เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

รายวิชาภาษาไทย :เป้าหมายของการเรียนรู้จากขั้นพื้นฐานไปสู่ขั้นสูง

1. เพื่อใช้ภาษาในการรับรู้และสื่อความต้องการ

2. เพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ให้ความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ

Gallery

เป้าหมายรายสัปดาห์
นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้จากสัปดาห์ที่ ๑-๑๐ ได้และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นเข้าใจรวมถึงการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น